Vaccinationer 2018-01-05T13:12:16+00:00

Om vaccinationer

Fram till 1900-talet var infektionssjukdomar den vanligaste orsaken till dödsfall och funktionshinder över hela världen. Vacciner har spelat en central roll i att reducera förekomsten av många infektionssjukdomar, och en del sjukdomar har till och med utplånats eller är på väg att bli det tack vare utvecklingen av vacciner.

Brist på vaccination i u-länder

Vaccinationer har räddat livet på många och kommer fortsätta att göra det i framtiden eftersom nya vacciner ständigt utvecklas och ger skydd mot sjukdomar.

I utvecklingsländer som Afrika är tillgången till vaccin begränsad vilket bidragit till att infektionssjukdomar såsom malaria, mässling och HIV/AIDS utgör några av de främsta dödsorsakerna för barn. Faktum är att ett barn dör var 20:e sekund till följd av en infektionssjukdom som skulle kunna ha förhindrats med vaccin.

Sjukdomar som kan förebyggas med vaccination

Världshälsoorganisationen (WHO) har kartlagt de vanligaste och farligaste vaccin-förebyggbara sjukdomarna. Till dessa hör:

  • Difteri
  • Hepatit B
  • Mässling
  • Påssjuka
  • Hjärnhinneinflammation
  • Stelkramp
  • Polio
  • Röda hund
  • Tuberkulos
  • Kikhosta

I Sverige erbjuds barn kostnadsfria vaccinationer genom det svenska barnvaccinationsprogrammet. I programmet ingår vaccinationer mot nio sjukdomar. Dessa är difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hib-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka samt röda hund. Vaccinationer som sker via vaccinationsprogrammet ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Utbrett vaccinationsmotstånd

Vaccinationer betraktas som en av de största innovationerna i medicinsk historia. Ändå finns ett utbrett motstånd mot vaccinationer hos allmänheten, vilken funnits lika länge som vaccinprincipen själv. Rädslan för biverkningar kan ligga till grund men skepticismen kan även baseras på religösa, filosofiska, historiska, kulturella, sociala, politiska eller psykologiska orsaker.

Vaccinmotstånd genom historien

Kritik mot vaccinationer har existerat i alla tider. Redan under 1700-talet växte en skepticism fram bland allmänheten då man började vaccinera barn med smittkoppsvaccin i England. År 1896 grundades National Anti-Vaccination League i Storbritanninen där man motsatte sig obligatorisk vaccination, främst mot smittkoppor. Det var en del av en bredare anti-vaccinationsrörelse som hävdade att vaccinationen gjorde mer skada än nytta.

Gardasil och HPV-virus

På senare tid har kontroverser kring vaccinationer av difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund dominerat debatten. I Sverige har motståndet mot vaccination med Gardasil av HPV-virus tagit fäste och fått stor genomslagskraft. Detta i takt med att landstinget börjat erbjuda flickor upp till 18 år kostnadsfri vaccination mot HPV-virus.