Vårdförbundet 2018-01-04T15:54:01+00:00

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund vars uppgift är att uppnå en trygg och säker vård i Sverige. Förbundet har cirka 1 113 000 medlemmar, bestående av såväl blivande som legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, samt företagare inom sjukvården.

Vårdförbundets ordförande är Sineva Ribeiro.

Eftersom vårdförbundet är en idéburen politisk organisation, tar de ställning i olika frågor med syfte att påverka en utveckling som gynnar vården och dess yrkeskår. Bland annat arbetar förbundets med opinionsbildning inom en rad olika områden såsom vårdmiljö, arbetsvillkor, lön, hälsa och jämställdhet. Det är förbundets medlemmar som påverkar inriktningen av förbundets arbete.

Utöver att förse sina medlemmar med stöd i frågor gällande deras yrkeskår, arbetsplats och anställningsvillkor, erbjuder Vårdguiden även personligt stöd och juridisk rådgivning.

Vårdförbundets historik

Vårdförbundets historik sträcker sig långt bak i tiden, närmare bestämt till år 1886 då Svenska Barnmorskeföreningen grundades. Föreningen markerade starten för tjänstemannarörelsen, som snart skulle följas av den Svenska Sjuksköterskeföreningens instiftelse år 1910 samt införandet av enhetlig sjuksköterskeutbildning tio år senare. År 1942 bildades sedan den Svenska laboratorieassistentföreningen.

År 1944 bildades den partipolitiskt obundna organisationen TCO, med uppgift att leda utvecklingen av tjänstemannarörelsen, samt ta vara på medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen. Införandet av TCO innebar att den första gemensamma centralorganisationen för såväl offentligt som privat anställda tjänstemän hade grundats. Idag har TCO cirka 14 fackförbund som tillsammans har drygt 1,3 miljoner medlemmar. Vårdförbundet är ett av dessa fackförbund.

Vad Vårdförbundet vill uppnå

Vårdförbundets vision är att skapa en trygg och väl fungerande vård, med individen i fokus. En god vård förutsätter goda arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen, vilket Vårdförbundets värdegrund avspeglar. Med goda arbetsvillkor menas bland annat att medlemmarna ska ha rätt till en individuell lön som avspeglar medlemmens och verksamhetens utveckling. För att sjukvårdspersonal ska vilja avancera inom sina respektive yrkesområden måste utveckling vara lönsamt. Personalens kompetens och erfarenhetsutveckling skall därför avspeglas i kompensationen.

Vårdförbundets uppgift är att bedriva utvecklingen av sjukvården på såväl arbetsplatsen som på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan.

Vårdförbundets stadgar fastslår följande:

Vem som kan bli medlem i Vårdförbundet

Hos Vårdförbundet kan legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor samt studenter som läser respektive utbildningar, bli medlemmar. Även chefer, egen företagare, forskare samt lärare legitimerade inom någon av ovannämnda yrken, har möjlighet att bli medlemmar i Vårdförbundet. Stöd och rådgivning erbjuds till den som både driver, eller planerar att starta egen verksamhet inom vården.

Även de som inte längre är verksamma inom sitt yrke, eller har möjlighet eller tillgång till arbete, kan ingå medlemskap i Vårdförbundet, förutsatt att de är legitimerade.

Hur Vårdförbundet arbetar

Genom opinionsbildade arbete, utbildningar, kompetens- och resursutveckling för forskning samt skapandet av mötesplatser, har Vårdförbundet en betydande roll för utvecklingen av den svenska vården. Med hjälp av Vårdförbundets egna medlemstidning, Vårdfokus, har förbundet även möjlighet att nå ut med information om den svenska vården till läsare i såväl digitala kanaler, i print samt i  massmedier.

Då Vårdförbundet är rikt på kunskap om vården och dess system, kan förbundet erbjuda sina medlemmar ett värdefullt nätverk där information, personlig service och rådgivning kan utbytas mellan såväl studenter och nyexaminerade som seniora medlemmar i ledarskap. Stöd och rådgivning ges i frågor som bland annat berör medlemmars utbildning, yrke, arbetsplats och anställningsvillkor.

Vårdförbundet jobbar ständigt för en förbättrad arbetsmiljö för sina medlemmar och rekommenderar att man använder sig av schemaläggning online för att hålla reda på arbetade timmar.

För medlemmar i chefspositioner eller i annan ledande roll, har Vårdförbundet utvecklat särskilda mötesplatser där dessa medlemmar kan erbjudas stöd och rådgivning specifika för ledarskap.

Även företagare verksamma inom sjukvården kan erbjudas stöd och rådgivning. Det gäller både den som driver, eller planerar att starta egen verksamhet inom vården.

Kollektivavtal inom Vårdförbundet

Vårdförbundet delar upp kollektivavtalet för sina medlemmar i 3 huvuddelar:

  1. Avtal för privata sektorn
  2. Avtal för statliga sektorn
  3. Avtal för kommun, landsting och region

Oavsett inom vilken sektorn man är verksam är det viktigt att hålla koll på dessa avtal. Dessa reglerar framför allt lön och löneprocessen men även regler om rotationsarbeten, arbetstid och OB-tillägg. Oavsett om man är arbetstagare eller arbetsgivare så ska man hålla koll på detta. Ett enkelt sätt att hålla sig ajour och se till att man har rätt arbetstid och får rätt ersättning vid obkväm arbetstid är att använda sig av ett schemaprogram som håller koll på detta. Sådana system underlättar för både chefen och den anställde. Chefen kan på ett smidigt sätt se hur mycket tid den anställde har jobbat och får jobba framöver samt vilken ersättning den anställde har rätt till, därmed kan chefen även se vad företagets kostnad blir.