Barnmorska 2018-01-04T16:40:55+00:00

Yrke: Barnmorska

Att arbeta som barnmorska

Som barnmorska arbetar man med hälsofrämjande arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa. Yrket omfattar arbete inom områden såsom graviditet, förlossningsvård, gynekologi, samt sexual- , preventivmedels- och abortrådgivning. Arbete inom fostermedicin och utraljudsdiagnostik samt utredningar och behandling med assisterad reproduktiv teknik kan förekomma.

Barnmorskor ansvarar för vård av gravida kvinnor, och har till uppgift att känna igen avvikelser från det normala förloppet inför och under en födsel samt avgöra när ett ingripande är nödvändigt. Barnmorskors expertis inom området, gör yrkesgruppen framförallt framträdande inom förlossningsvården då de ger stöd, rådgivning, vård samt övervakar den gravida kvinnan och barnets förlossning. Även eftervård av kvinnan och barnet ingår i de uppgifter en barnmorska har.

Barnmorskeyrket förutsätter en förmåga att kunna handskas med människor i alla åldrar, såväl individuellt som i grupp. Likväl som yrket handlar om att ge vård, handlar arbetet även om att främja föräldraskapet, och framförallt att styrka kvinnans rätt till sin egen sexualitet.

Offentlig och privat sektor

Barnmorskor kan arbeta inom såväl offentlig som privat sektor, samt som egen företagare. Arbetet, som kan vara belagt inom olika verksamhetsområden, kan ha varierande arbetstider och pågå under dygnets alla timmar. Även arbetsuppgifterna kan variera.

Barnmorska – yrkets historik

Barnmorskan (tidigare namn hjälpgummor, jordgummor och jordemödrar) hör till några av de äldsta arbeten som vi känner till. Yrket omnämns i både bibeln och andra Moseboken vilket vittnar om att kvinnor i alla tider hjälpt varandra vid förlossningar. Utbildning inom Barnmorskeyrket har bedrivits sedan 1600-talet då man, år 1686, utfärdade en förordning som innebar att Stockholms barnmorskor skulle utbildas och examineras för att kunna praktisera inom området.

Barnmorskeförbundet

År 1886 grundades Barnmorskeförbundet av barnmorskan Johanna Bovall Hedén. Ur föreningen föddes facktidningen Jordemodern, som var en månadstidning för barnmorskor. År 1888 utkom den första upplagan.

Under senare årtionden har barnmorskeyrket genomgått stora förändringar, inte minst i samband med lanseringen av preventivmedel och preventivmedelsrådgivning liksom inträdandet av abortlag under 70-talet. År 1976 blev barnmorskeutbildningen en högskoleutbildning, men det var först på 1990-talet som utbildningen skulle få den utformning den har idag, det vill säga en tre år lång sjuksköterskeutbildningen, samt en 18 månader lång barnmorskeutbildning.

Utbildning

Det finns totalt 12 högskolor och universitet i Sverige som tillhandahåller barnmorskeutbildning. Utbildningen är på avancerad nivå, och kräver att man först är legitimerad sjuksköterska innan man kan bli antagen.

Sjuksköterskeutbildningen motsvarar 180 högskolepoäng och är belagd under tre års tid. Barnmorskeutbildningen motsvarar 90 högskolepoäng och är belagd under 1,5 års tid. Totalt bedrivs barnmorskeutbildningen under 4,5 år, och resulterar i yrkesexamen och legitimation att praktisera som barnmorska.