Sjuksköterska 2018-01-04T16:09:44+00:00

Yrke: Sjuksköterska

Att arbeta som sjuksköterska

Att vara sjuksköterska innebär att ha ett varierat och socialt arbete med patienter och kollegor men också att vara delaktig i ha ett stort samhällsansvar för folkhälsan. Som sjuksköterska arbetar du med hälsofrämjande arbete, vilket betyder att du ansvarar för individens hela vårdprocess, allt från att identifiera hälsorisker till att förebygga ohälsa samt återställa hälsan hos patienter. Med omvårdnad som huvudområde, arbetar sjuksköterskor inom såväl det vetenskapliga området som det patientnära arbetet.

Sjuksköterskor tjänstgör inom både privata och offentliga verksamheter såsom på sjukhus, skolor, företagshälsovård, kommunal sjukvård, läkemedelsindustrin, vård i hemmet, primärvård/närvård/öppenvård, barnhälsovård och äldreomsorg.

Sjuksköterskan har två ansvarsområden, nämligen allmän omvårdnad och specifik omvårdnad. Allmän omvårdnad är oberoende sjukdom samt medicinsk behandling och utgör kunskap om människans naturliga funktioner.  Specifik omvårdnad syftar, utöver människans naturliga funktioner, även till kunskap om sjukdomar och behandlingssätt.

Sjuksköterska – yrkets historik

En person som hade en betydande roll för sjuksköterskeyrkets framväxt i Sverige och Europa var Florence Nightingale. Florence Nightingale föddes år 1820 i Florens, Toscana. Redan som ung flicka kände Nightingale sig kallad till att kämpa för en förbättrad sjukvård, och år 1853 utbildade hon sig till sjuksköterska i Tyskland. Yrket hade då dåligt rykte och Nightingales mor, protesterade mot sin dotters vägval. Modern skulle senare komma att till och med säga upp kontakten med sin dotter.

Revolutionerande idéer

Florence Nightingale framförde trots detta idéer som blev revolutionerade för vården och samhällshygienen. Hennes idéer liksom hennes insatser som verksam sjuksköterska i England och Turkiet, resulterade i att en fond instiftades. Syftet med fonden var att samla in pengar till öppnandet av en sjuksköterskeskola baserad på Nightingales idéer och år 1860 grundades en sådan sjuksköterskeskola på S:t Thomas Hospital i London. Utbildningen var nytänkande för sin tid, då den drevs av kvinnor, för kvinnor.

Från Florence Nightingale till Emmy Rappe

I slutet av 1800-talet började kvinnoidealen, som rådde vid den tiden, luckras upp. Till följd av inflytelserika och handlingskraftiga kvinnor såsom Nightingale, förändrades samhällsidealen och förutsättningarna för kvinnor vad gällde utbildning och arbete förbättrades. Till förgrundsgestalterna inom det svenska sjukvårdväsendet räknas Emmy Rappe som var Sveriges första medicinskt utbildade sjuksköterska.

Röda Korset

År 1864 bildades föreningen Röda Korset (då under namnet Föreningen för frivillig vård av sårade och sjuka i fält). På begäran av Röda Korset, skickades Emmy Rappe till London för att läsa den sjuksköterskeutbildning som Nightingale grundat på S:t Thomas Hospital i London. Syftet var att hämta kunskap för att sedan kunna utveckla den svenska sjuksköterskeutbildningen. Väl tillbaka i Sverige, anställdes Rappe som översköterska på Akademiska sjukhusets kirurgiska avdelning, samt som föreståndare på Röda Korsets sjuksköterskeskola vid Akademiska sjukhuset.

Svenska Sjuksköterska Förening – SSF

Med inspiration från S:t Thomas hospital, grundades Sophiahemmet år 1884 i Stockholm av Drottning Sophia. År 1910 bildades Svenska Sjuksköterska Förening (SSF) i syfte att avskaffa klasskillnader och sammanföra kvalificerade sjuksköterskor.

Sjuksköterskeyrket, som tidigare alltid utgjort ett kvinnoarbete, omformades under 1950-talet till att även inkludera manliga sjuksköterskor. År 1982 markerar sjuksköterskeutbildningens inträde i akademiska sammanhang. Sjuksköterskeutbildningen blev då en högskoleutbildning med en yrkesexamen samt akademiexamen med vetenskaplig grund.